Adatvédelmi tájékoztató

Cégünk számára az információbiztonság és az adatvédelem kiemelkedően fontos. Jelen adatkezelési tájékoztató részletezi elkötelezettségünket az Ön személyes adatainak védelme mellett, a mindenkor hatályos szabályozással összhangban.

 

I. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

 

Az adatok kezelője: Optimum Center Kft.
Székhelye: 5000, Szolnok Zöldfa utca 45.
Adószáma: 32157455-2-16
Képviselő: Horváth Tamás
Telefonszáma: 06304670019
E-mail címe: hello@palyazatkozpont.hu

A honlap nem alkalmaz sütiket (cookie), így látogatása során nem történik személyes adatok kezelése.

Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben beérkezett kérdésekben, érdeklődésekben és ajánlatkérésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a felénk érkező kérdések, érdeklődések és ajánlatkérések megválaszolása annak érdekében, hogy a megkereső fél és cégünk között szerződés jöhessen létre.

 1. Kezelt személyes adatok köre: A megkeresésben esetlegesen szereplő személyes adatok, ezen kívül kizárólag a felek közötti szerződés megkötéséhez és kapcsolattartáshoz (telefonszám, e-mailcím) szükséges személyes adatok.
 2. Adatkezelés jogalapja:
  Amennyiben létrejön szerződés a felek között az ajánlatkérés
  eredményeként, úgy közöttünk és a szerződéses partner közötti szerződés
  megkötése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], amennyiben nem jön létre szerződés a felek között az ajánlatkérés eredményeként, úgy azt követően a cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].
 3. Adatkezelés időtartama: Amennyiben az érdeklődésből, ajánlatkérésből nem jön létre szerződés, úgy időtartama a szerződéskötés meghiúsulását követő 5 (öt) év, a Ptk. szerinti elévülésre vonatkozó jogszabályi előírások szerint; amennyiben pedig létrejön szerződés, úgy az alább leírtak szerint alakul.
2.3. Szerződések

Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben megkötendő és megkötött szerződésekben szereplő személyes adatokat.

 1. Kezelt személyes adatok köre: A megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk (telefonszám, e-mailcím), valamint az Szvt. szerinti bizonylatok kiállításához szükséges adatok.
 2. Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja cégünk és a megrendelő/szerződéses partner közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].
 3. Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.
2.4. Direkt marketing

Cégünk direkt marketing megkereséseket alkalmaz az általa nyújtott szolgáltatások értékesítéséhez. A direkt marketing tevékenység során elsősorban generikus, egy természetes személyhez nem köthető elektronikus levelezési címeket kezel cégünk, mely adatok nem minősülnek személyes adatnak. Személyes adatnak minősülő, egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez köthető elektronikus levelezési címet abban az esetben kezel cégünk, amennyiben a szerződéses jogviszonyunkra vagy korábbi ügyfélkapcsolatra tekintettel keressük meg őket. Ebben az esetben az adatkezelés az alábbiak szerint alakul:

 1. Kezelt személyes adatok köre:
  A szerződéses partner vagy korábbi ügyfélnek minősülő vállalkozás
  természetes személy tagja, alkalmazottja, vagy egyéni vállalkozók,
  őstermelők elektronikus levelezési címe.
 2. Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja cégünk és a megrendelő/szerződéses partner közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] vagy a korábbi ügyfélkapcsolat [E-Privacy Irányelv 13. cikke].
 3. Adatkezelés időtartama: Az adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

III. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatait cégünk nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Az Ön személyes adatait csak ezen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik felekkel, az alábbiak szerint:

 1. A jogi kötelezettségek betartása

  Cégünk személyes adatokat
  továbbíthat, ha ilyen intézkedés szükséges bármely jogszabály
  betartásához, illetve amennyiben az illetékes hatóság vagy bíróság
  határozata vagy végzése alapján cégünk erre köteles. Ebben az esetben az
  adattovábbítás jogcíme a cégünkre irányadó jogi kötelezettség
  teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont].

 2. Igényeim, követeléseim, jogos érdekeim érvényesítése

  Cégünknek szüksége lehet
  arra, hogy megosszuk a személyes adatokat cégünk jogainak és érdekeinek
  védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban. Ebben az
  esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünk jogos gazdasági érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

 3. Külső szolgáltatók igénybevétele

  Cégünk működése során több tevékenységhez harmadik fél szolgáltatót használ. Személyes adatok továbbítására kizárólag a szolgáltatókkal megkötött szerződések teljesítése érdekében kerül sor [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

IV. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

4.1. Biztonság

Cégünk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében az elvesztés vagy a jogellenes feldolgozás egyéb formái ellen. Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az információbiztonságra vonatkozó legjobb gyakorlatoknak megfeleljünk.

4.2. Titoktartás

Cégünk szigorú titoktartási kötelezettségnek veti alá magát az Ön és vállalkozása irányába. A vállalkozásink között létrejövő szerződésben részletesen szabályozásra kerül a titoktartási kötelezettségünk.

V. Milyen jogai vannak Önnek a cégünk által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban?

5.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

Ön írásban tájékoztatást kérhet a cégünktől, hogy tájékoztassuk:

 1. milyen személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél miatt,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli,
 6. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti. Cégünk Öntől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását kérheti. Abban az esetben, amennyiben az Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, úgy jogosultak vagyunk a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Ön jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, úgy jogosultak vagyunk az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Amennyiben az Ön által megjelölt személyes adatot cégünk nem kezeli, úgy erről is kötelesek vagyunk Önt írásban tájékoztatni.

Amennyiben az Ön által megjelölt személyes adatot cégünk nem kezeli, úgy erről is kötelesek vagyunk Önt írásban tájékoztatni.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítjuk vagy helyesbítjük. illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Ön által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Ön által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítjük. Mindezekről Önt erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

Cégünk abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat Ön sem bocsátja cégünk rendelkezésére, vagy
 2. az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
5.3. A törléshez való jog

Ön írásban kérheti cégünktől az Ön személyes adatainak a törlését. A törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni. A törlési kérelmet a cégünk abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a vállalkozást a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettségem, úgy a cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a cégünk korlátozza. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti Ön. Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Cégünk az Ön korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel cégünk részéről aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére cégünk tájékoztatja ezen címzettekről.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az Ön számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Ön ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben cégünk nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 1. az adatkezelést cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 2. az adatkezelés cégünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

5.7. A jogorvoslathoz való jog

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit cégünkkel nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 3911400
Telefax: +36 (1) 3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

5.7.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

 

Ön – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

Cégünkkel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok:

 

 • GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet

 • Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 • Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 • Szvt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 •